C# ile Resim Dosyası yükleme

Temmuz 29, 2020 0 Yazar: admin

Görüntüleri saklamak için depolama gereksinimlerinize bağlı olarak BLOB (İkili Büyük Nesne) veri türlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz. MEDIUMBLOB veri türünü kullanıyoruz. Aşağıdakiler MySQL’deki çeşitli BLOB tiplerinin depolama kapasiteleridir.

using MySql.Data.MySqlClient; 
using System.IO; 

Veritabanına kaydedilecek bir resim seçmek için PictureBox Click olayına aşağıdaki kodu yazın.

private void pbStudentImage_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  try 
  { 
    OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog(); 
    openFileDialog1.Filter = "Image files | *.jpg"; 
    if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
    { 
      txtStudentImage.Text = openFileDialog1.FileName; 
      pbStudentImage.Image = Image.FromFile(openFileDialog1.FileName); 
    } 
  } 
  catch (Exception ex) 
  { 
    MessageBox.Show(ex.Message); 
  } 
}

“TxtStudentImage” TextBox öğesinin Tıkla ve Gir olaylarına şu olayı atayın.

this.txtStudentImage.Click += new System.EventHandler(this.pbStudentImage_Click); 
this.txtStudentImage.Enter += new System.EventHandler(this.pbStudentImage_Click); 

BtnSave Düğmesinin Click olayına aşağıdaki kodu yazın.

private void btnSaveImage_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
  MySqlConnection con = new MySqlConnection(ConString); 
  MySqlCommand cmd; 
  FileStream fs; 
  BinaryReader br; 
  try 
  { 
    if (txtFirstName.Text.Length > 0 && txtStudentImage.Text.Length > 0) 
    { 
      string FileName = txtStudentImage.Text; 
      byte[] ImageData; 
      fs = new FileStream(FileName, FileMode.Open, FileAccess.Read); 
      br = new BinaryReader(fs); 
      ImageData = br.ReadBytes((int)fs.Length); 
      br.Close(); 
      fs.Close(); 
      string CmdString = "INSERT INTO Students(FirstName, LastName, Image, Address) VALUES(@FirstName, @LastName, @Image, @Address)"; 
      cmd = new MySqlCommand(CmdString, con); 
      cmd.Parameters.Add("@FirstName", MySqlDbType.VarChar, 45); 
      cmd.Parameters.Add("@LastName", MySqlDbType.VarChar, 45); 
      cmd.Parameters.Add("@Image", MySqlDbType.Blob); 
      cmd.Parameters.Add("@Address", MySqlDbType.VarChar, 100); 
      cmd.Parameters["@FirstName"].Value = txtFirstName.Text; 
      cmd.Parameters["@LastName"].Value = txtLastName.Text; 
      cmd.Parameters["@Image"].Value = ImageData; 
      cmd.Parameters["@Address"].Value = txtAddress.Text; 
      con.Open(); 
      int RowsAffected = cmd.ExecuteNonQuery(); 
      if (RowsAffected > 0) 
      { 
        MessageBox.Show("Image saved sucessfully!"); 
      } 
      con.Close(); 
    } 
    else 
    { 
      MessageBox.Show("Incomplete data!", "", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
    } 
  } 
  catch (Exception ex) 
  { 
    MessageBox.Show(ex.Message); 
  } 
  finally 
  { 
    if (con.State == ConnectionState.Open) 
    { 
      con.Close(); 
    } 
  } 
}